Преодна фаза.

Различни термини за промена во рамки на ЕУ.

Преодна фаза од NEDC во WLTP.

Фиксно е утврдено: до крајот на 2020 сите 28 ЕУ-земји мора да се префрлат на новото WLTP-сертифицирање. Временскиот план за комуникација на вредностите за потрошувачка и емисии, како и прилагодувањето на даночната пресметка за автомобили не е унифицирана во рамки на ЕУ.

Сепак, NEDC-вредностите привремено се зачувуваат.

Разликите помеѓу NEDC и NEDC пресметан од WLTP.

Покрај WLTP-вредностите, до крајот на 2020 за сите возила мора и понатаму да се одредуваат и NEDC-вредностите. Овие вредности исто така може да се најдат во документите за автомобилот. Затоа во иднина по WLTP-сертифицирањето, NEDC-вредноста ќе се пресметува со користење на процедура одредена од законодавството. Притоа, продолжуваат да важат рамковните услови дефинирани во WLTP.

Пресметаните NEDC-вредности се основа за одредување на емисиите на CO2 на возниот парк на еден производител. Бидејќи, овие вредности беа првично дефинирани врз основа на NEDC-сертифицирањето.

Различни датуми, други гранични вредности.

Класи на возила M1 и N1 - разлики

WLTP-сертифицирањето разликува помеѓу граничните вредности и датумите на лансирање помеѓу возилата со регистрација на автомобил (М1) и оние со комерцијална регистрација на возило (N1): возилата со комерцијална регистрација N1 група II и III и класа N2 се конвертираат една година подоцна од NEDC во WLTP-сертификација, како возила со регистрација на автомобил. Тоа значи: WLTP важи за новите одобренија на тип со комерцијална регистрација на возило N1 група II и III, како и за класата N2 од 01.09.2018 и од 01.09.2019 за сите нови одобрени возила.

Исклучок се возила со референтна тежина поголема од 2.840 kg, како што може да сретнете кај Sprinter. За овие возила не важи WLTP. Тие и понатаму се сертифицираат на динамометарот за мотор според стандардот за емисија на издувни гасови Euro VI. Со референтни тежини помеѓу 2.380 kg и 2.840 kg постои право на избор меѓу WLTP-сертифицирање на динамометар за шасија или сертифицирање на динамометар за мотор.