Емисии на честички и јаглерод измерени на патот.

Real Driving Emissions (RDE).

Со новата процедура за сертификација исто така се мерат емисиите на штетни материи при тековното работење на возилата на патот: кај најновите стандарди за емисија на издувни гасови Euro 6c, Euro 6d TEMP и Euro 6d, WLTP-сертификатот се дополнува во лабораторијата со мерење на емисиите на штетни материи на патот. Одредувањето на „Real Driving Emissions“, кратко RDE, треба да осигура дека граничните вредности на штетни материи за азотни оксиди и бројот на честички не само што ги исполнуваат лабораториските услови, туку се одржуваат и при возењето. За таа цел, PEMS-уредите (Portable Emission Measurement System) се прикачени на возилото и така се мери содржината на штетните материи во издувните гасови за време на возењето.

Таканаречен фактор за усогласеност (Conformity Factor, CF) покажува колку поголема може да биде измерената вредност на патот во споредба со лабораториските вредности на Euro 6. По преодна фаза, вредностите за азотните оксиди и бројот на честички во стандардот за емисија на издувни гасови Euro 6d, сепак, може да бидат за 50% повисоки од пропишаните вредности во лабораторијата. Овој додаток ја одразува мерната толеранција на преносните мерни инструменти во RDE-тестовите и треба да се проверува годишно и, доколку е потребно, да се намали.