Помала емисија на штетни материи за подобар квалитет на воздухот.

2 типови на емисија: емисија на CO2 и на штетни материи.

Мотори со внатрешно согорување во суштина предизвикуваат 2 типови на емисија: најпрво емисија на CO2 и потоа емисија на штетни материи, како на пр. азотни оксиди и честички. Растечкиот удел на CO2 во атмосферата е виновник за глобалното затоплување. Емисиите на CO2 на едно возило се пропорционални со количината на согореното гориво.

За да се подобри квалитетот на воздухот – пред сѐ во градовите, барањата за ограничувањата на емисиите мора да се исполнат во различните фази на стандардот за емисија на издувни гасови Euro-6. Притоа, во фокус се пред сѐ азотните оксиди (NOx) и честичките. Азотните оксиди се формираат кога азотот реагира со кислород. Поради многуте степени на оксидација и азотно-кислородни соединенија, азотните оксиди се скратено NOx. При дефинирањето на граничните вредности за честички голема улога играат особено ситни честички, кои можат непречено да минат низ механизмите за филтрирање на човечката мукозна мембрана. Кон други хемиски соединенија, кои мора за сертификација на возила да се усогласат според ограничувањата на емисиите во различните фази од стандардот за емисија на издувни гасови Euro 6, спаѓаат јаглерод моноксид (CO) и јаглеводороди (HC).