Постојана пријатна клима.

Автоматско регулирање на внатрешната температура.

Полуавтоматски контролираниот клима уред TEMPMATIC ја зголемува благосостојбата преку пријатно темперирана внатрешност и дава важен придонес за добра здравствена состојба на возачот. Клима уредот автоматски ја регулира внатрешната температура, интензитетот на вентилацијата и распределбата на воздухот. При контрола на температурата се одвлажнува воздухот, со што може да се спречи замаглување на стаклата однатре. Интегрираниот филтер за честички дополнително претставува бариера за цветниот полен и правта. Клима уредот автоматски се вклучува и исклучува во зависност од внатрешната температура, за да се достигне саканата температура.

Lorem Ipsum